Všeobecné obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 1. Výpěstek je inzertní portál umožňující zveřejnění inzerátů farmářských a pěstitelských produktů registrovaných uživatelů a dále umožňuje uživatelům, i neregistrovaným, vyhledání zveřejněných inzerátů, jejich zobrazení a zprostředkování kontaktu s registrovaným uživatelem, který inzerát zveřejnil.
 2. Podmínky v tomto dokumentu stanovují práva a povinnosti poskytovatelů a uživatelů.
 3. Uživatel vstupem na webovou stránku www.vypestek.cz potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a zavazuje se nimi řídit, přičemž čl.III se vztahuje pouze pro registrované uživatele.

II. Definice pojmů

 1. Poskytovateli se rozumí fyzické osoby:
  1. Ing. Jiří Kratochvíl, IČO 03439305
  2. Ing. Filip Matys, IČO 03460363
 2. Uživatelem se rozumí každá soukromá osoba a podnikatelský subjekt, která vstoupí na inzertní portál Výpěstek.
 3. Registrovaným uživatelem se rozumí uživatel, který se zaregistruje na inzertním portálu Výpěstek.
 4. Uživatelským profilem se rozumí soubor údajů, který se skládá z náležitostí uvedených v čl.IV.1 těchto podmínek.
 5. Službou pro registrované uživatele se rozumí vytvoření uživatelského profilu na inzertním portálu Výpěstek, na kterém mohou registrovaní uživatelé zveřejňovat inzeráty farmářských a pěstitelských produktů a dále hodnotit jiné registrované uživatele.
 6. Inzerátem se rozumí inzerát farmářského či pěstitelského produktu.
 7. Inzerovaným produktem se rozumí produkt, jež je předmětem inzerátu.

III. Práva a povinnosti uživatelů

 1. Pravidla používání inzertního portálu Výpěstek

  1. Uživatelé užívají inzertní portál Výpěstek na vlastní odpovědnost. Uživatel je povinen před uzavřením každého obchodu subjektivně zhodnotit důvěryhodnost registrovaného uživatele a daného inzerovaného produktu.
  2. Uživatelé nesou odpovědnost za sjednané podmínky každého jednotlivého obchodu. Sjednání podmínek obchodu, ceny, dopravy a dalších podmínek je plně na uživatelích. Za případné reklamace jsou odpovědni příslušní uživatelé.
  3. Uživatelé nesmí používat inzertní portál Výpěstek k nelegálním činnostem, nelegálním transakcím a podvodům.
  4. Uživatelé se zavazují, že data jiných uživatelů na inzertním portálu Výpěstek nebudou shromažďovat, rozšiřovat a to za úplatu i neúplatně.
  5. Uživatelé se zavazují, že v případě kontaktování registrovaných uživatelů nebo poskytovatelů skrze webové formuláře inzertního portálu Výpěstek nebudou užívat vulgárních výrazů a nepravdivých či klamavých výroků.
 2. Poruší-li uživatel jakoukoli povinnost uloženou mu čl.III těchto podmínek, je uživatel povinen nahradit poskytovateli veškerou škodu z toho vzniklou.

IV. Práva a povinnosti registrovaných uživatelů

 1. Registrace

  1. Pouze registrovaný uživatel je oprávněn užívat služby pro registrované uživatele.
  2. Při registraci je uživatel povinen zadat platnou emailovou adresu, jméno a heslo. V případě, že se uživatel registruje jako podnikatelský subjekt, je uživatel dále povinen zadat platné IČO. Na základě zadaných údajů je uživateli vytvořen uživatelský profil.
  3. Registrace na inzertním portálu Výpěstek je zdarma.
  4. Každý uživatel je oprávněn vytvořit pouze jeden profil. Pokud poskytovatelé zjistí, že uživatel má více uživatelských profilů najednou, mají právo dle svého uvážení odstranit všechny uživatelské profily uživatele, nebo pouze některé z nich.
  5. Registrovaný uživatel se zavazuje provést aktualizaci údajů svého uživatelského profilu v případě jejich změny.
  6. Veškeré údaje o registrovaných uživatelích jsou ukládány na zabezpečeném portálu. Tyto údaje jsou zveřejněny na inzertním portálu Výpěstek v rozsahu nastaveném registrovaným uživatelem a slouží pouze k umožnění zprostředkování kontaktu mezi uživateli.
  7. Komunikace mezi poskytovateli a registrovaným uživatelem probíhá pomocí emailové adresy uvedené v uživatelském profilu registrovaného uživatele.
  8. Registrovaný uživatel je oprávněn zažádat o zrušení uživatelského profilu prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na adrese www.vypestek.cz/kontakt. Poskytovatelé jsou povinni provést zrušení uživatelského profilu do 30 pracovních dní od podání žádosti.
 2. Pravidla umístění inzerátů na inzertním portálu Výpěstek

  1. Inzeráty jsou na inzertní portál Výpěstek umisťovány pouze pomocí webového formuláře. V tomto webovém formuláři je registrovaný uživatel povinen uvést pravdivý a úplný název, obrázek, popis, původ, kategorii, jednotku, cenu za zvolenou jednotku a alespoň jeden způsob převzetí inzerovaného produktu.
  2. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni inzerovat produkty,
   1. které jsou v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se jedná o zboží či služby, u kterých je platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky omezena či vyloučena možnost zcizení či poskytování. Jedná se zejména o zbraně, omamné a návykové látky, potraviny, kosmetiku po expiračním datu, léčiva atd.
   2. je-li k tomuto nutné příslušné veřejnoprávní oprávnění, kterým uživatel nedisponuje. Jedná se např. o příslušné živnostenské oprávněné, hygienická povolení, povolení k prodeji léčiv, potravin atd.
   3. došlo-li by tím k porušení práva duševního vlastnictví, zejména autorského zákona a zákona o ochranných známkách. Uživatel tak není oprávněn nabízet, prodávat či směňovat zboží, které je např. označeno registrovanou ochrannou známkou, ale zjevně se nejedná o originální výrobek, nabízet produkt, ke kterému mu nenáleží autorská majetková práva atd.
   4. které by hanobily nebo podněcovaly nenávist k národu, rase, náboženství či etnické skupině osob.
   5. ke kterému nemá uživatel vlastnické právo, či není zmocněn jinou osobou k nakládání s tímto produktem.
   6. u kterých je jejich cena ve zřejmém nepoměru.
  3. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni umisťovat inzeráty,
   1. které obsahují erotické či pornografické prvky.
   2. které obsahují vulgární výrazy.
   3. které obsahují reklamu či odkazy na webové portály se stejným či podobným zaměřením jako inzertní portál Výpěstek.
  4. Vkládá-li registrovaný uživatel fotografii k jemu inzerovanému produktu, tak se zavazuje,
   1. že nezasáhne do autorských práv třetích osob, jakožto práv na ochranu osobnosti třetích osob.
   2. že je-li na fotografii vyobrazena jiná osoba než daný registrovaný uživatel, má uživatel její souhlas s užitím a zveřejněním jejího vyobrazení.
   3. že fotografie neobsahuje erotické či pornografické prvky.
 3. Pravidla hodnocení registrovaných uživatelů na inzertním portálu Výpěstek

  1. Registrovaní uživatelé nejsou oprávněni vkládat hodnocení,
   1. která obsahují vulgární výrazy.
   2. která obsahují nepravdivé či klamavé výroky.
 4. Poruší-li registrovaný uživatel jakoukoli povinnost uloženou mu čl.IV těchto podmínek, je uživatel povinen nahradit poskytovateli veškerou škodu z toho vzniklou.

V. Práva a povinnosti poskytovatelů

 1. Poskytovatelé neodpovídají a nezaručují úplnost, pravdivost, správnost a aktuálnost obsahu profilu a na něm zveřejněných informací dle čl.IV.1.
 2. Poskytovatelé neodpovídají a nezaručují úplnost, pravdivost, správnost a aktuálnost informací uvedených uživatelem dle čl.IV.1.
 3. Poskytovatelé nenesou žádnou odpovědnost za škodu způsobenou uvedením nesprávných informací o inzerovaném produktu dle čl.IV.2.
 4. Poskytovatelé nenesou odpovědnost a ani přes všechna opatření nemůže zaručit, že registrovaný uživatel neuvedl či neuvádí nepravdivé a neúplné informace dle čl.IV.2.
 5. Poskytovatelé nejsou odpovědní za případné reklamace v rámci uzavřených obchodů mezi uživateli dle čl.III.
 6. Poskytovatelé jsou oprávněni smazat uživatelský profil, inzeráty a hodnocení, pokud dojde k porušení podmínek uvedených v čl.III a čl.IV.
 7. Poskytovatelé mají právo jednostranně ukončit provoz inzertního portálu Výpěstek.
 8. Poskytovatelé nenesou odpovědnost za trvalou kontinuitu provozu inzertního portálu Výpěstek.
 9. Poskytovatelé nevystupují jako zprostředkovatelé při uzavření smlouvy. Nenáleží jim odměna z uzavřených smluv mezi uživateli.
 10. Poskytovatelé na webovém portálu neprodávají své vlastní zboží ani zboží či služby jiných uživatelů.

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Registrovaný uživatel souhlasí se zveřejněním osobních údajů v rozsahu definovaném v čl.IV.1.
 2. Poskytovatelé shromažďují osobní údaje pouze za účelem stanoveným v čl.IV.1.
 3. Poskytovatelé se zavazují, že nebudou poskytovat informace uvedené registrovaným uživatelem třetím stranám.
 4. Veškeré osobní údaje uvedené registrovaným uživatelem na jeho uživatelském profilu jsou ukládány v elektronické podobě.
 5. Poskytovatelé se zavazují, že v případě smazání uživatelského účtu dojde k likvidaci osobních údajů dle § 16 zákona č. 101/2000 Sb.
 6. Poskytovatelé jsou registrovaným zpracovatelem osobních údajů.
 7. Uživatelé užíváním inzertního portálu Výpěstek souhlasí s používáním souborů cookie, které inzertní portál Výpěstek používá pro
  1. uložení informace o zvolené obci a jejím okolí.

VII. Změna podmínek užívání inzertního portálu Výpěstek

 1. Poskytovatelé si vyhrazují právo jednostranně změnit podmínky popsané v tomto dokumentu inzertního portálu Výpěstek.
 2. O změně podmínek informují poskytovatelé uživatele na inzertním portálu Výpěstek, registrované uživatele pak zasláním zprávy prostřednictvím elektronické pošty na adresu uvedenou v uživatelském profilu.
 3. Uživatelé jsou odpovědní za průběžné sledování podmínek užívání inzertního portálu Výpěstek.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Otázky výslovně neupravené těmito podmínkami se řídí platným právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
 2. Smluvní stany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z těchto podmínek užívání inzertního portálu Výpěstek především smírnou cestou. Poskytovatel a uživatel proto souhlasí, že případné spory vzniklé ze vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem nebo v souvislosti s nimi budou poskytovatel a uživatel řešit nejprve za účasti nezávislého mediátora a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním řízení. Poskytovatel a uživatel prohlašují, že mediátor bude jmenován z osob vedených na seznamu mediátorů akreditovaných u České advokátní komory nebo seznamu mediátorů.
 3. Tyto podmínky užívání webového portálu Výpěstek jsou platné od 1. 9. 2016.

Výpěstek

Portál vypestek.cz slouží k inzerci výpěstků, živočišných produktů a výrobků, které nabízí drobní farmáři a pěstitelé.

Kontaktujte nás

Výpěstek - Inzerce farmářských a pěstitelských produktů.